eco car

Popis a cíl projektu

Národní akční plán čisté moblity (NAPCM) je rozporuplným vládním dokumentem.

Z názvu by bylo možno usuzovat, že jde o národní strategii navrhující opatření, kterými by bylo možno dosáhnout významnějších úspor emisí v dopravě.

Z textu samého i z vyjádření zpracovatelů však vyplývá, že jde o strategii podpory rozšíření elektromobility a zemního plynu v dopravě (tedy alternativ, které zatím nedosáhly významnějšího rozšíření).

Snahou České asociace LPG je, aby dokument po revizi splňovat alespoň základní kritéria, která je třeba od vládního materiálu vyžadovat

  • aby měl důkladnou a pravdivě zpracovanou analytickou část
  • aby soubor navržených opatření vycházel z principu technologické neutrality
  • aby navržená opatření odpovídala výsledkům analytické části a snažila se o maximální přínos za minimálních nákladů

Termín realizace

Termín realizace

Zahájení: jaro 2018

Ukončení: předpoklad podzim 2019 (dokument má vláda ČR schválit do konce roku 2019

Kontakty

Kontakty

napcm@calpg.cz

Další informace

Další informace

Původní termín pro předložení aktualizace NAPČM vládě ČR byl posunut o rok (na konec roku 2019). Důvodem bylo, že v druhé polovině roku 2018 ještě nebylo jasné, jak bude vypadat evropská politika snižování emisí v dopravě, ze které NAPČM vychází.

Průběh projektu:

leden 2014 – Na MPO se poprvé schází pracovní skupina, úkolem které je připravit návrh NAPČM. SKupina je tvořena úředníky státní správy a představiteli firem podnikajících v oboru elektromobility a pohonů CNG. Dokument vzniká v „důvěrném“ režimu.

květen 2015 – návrh 140ti stránkového textu je rozeslán do připomínkového řízení. Účastníci mají 10 dní na zpracování připomínek

květen 2015 – ČALPG zasílá prostřednictvím Hospodářské komory souhrn připomínek k dokumentu, podle názoru asociace dokument obsahuje zjevné chyby a nepravdy, nenaplňuje očekávání, navržená opatření jsou v mnoha případech v příkrém rozporu s výstupy analytické části… Dokument zdaleka nedosahuje úrovně, která je od vládního dokumentu očekávána

červenec 2015 – na MPO proběhlo vypořádání připomínek, téměř všechny návrhy ČALPG (ale i jiných asociací) jsou odmítnuty, několik měnších úprav je přislíbeno, ale ani ty se nakonec v konečné verzi dokumentu neobjevují

prosinec 2015 – dokument je schálen Vládou ČR

Závěr:

  • dokument obsahuje řadu chyb a nepřesností, ty nejkřiklavější byly po připomínkovém řízení odstraněny. Analytická část je nedostatečná, hodně zaostává za analytickou částí velmi podobného dokumentu (Národní program snižování emisí), který je ve stejnou dobu připravován na MŽP
  • navržená opatření neodpovídají analytické části, mnohdy jsou s ní v zásadním rozporu

Ačkoli se dokument jmenuje „Národní akční plán čisté mobility“ ve skutečnosti jde pouze o podporu zavádění nových alternativních paliv (zemní plyn a elektromobilita), další, dnes již rozšířená alterntivní paliva (LPG, biopaliva) jsou z dokumentu i navržených opatření vyjmuta. Podobně je tomu tak i u dalších forem čistší/čisté mobility, kterými jsou bezesporu hromadná doprava nebo individuální cyklistická doprava